Kvalitní technologie

18 prosince, 2022


Vždycky jsem byla taková, že jsem moc nerozumÄ›la informaÄní technologii, a to hlavnÄ› z toho důvodu, že to pro mÄ› bylo velice nároÄné. Já vlastnÄ› osobnÄ› jsem nebyla tak moc na techniku a ve Å¡kole jsem také s tím mÄ›la problémy. My jsme dokonce také ve Å¡kole mÄ›li vyrábÄ›t různé vÄ›ci anebo tÅ™eba udÄ›lat miniaturní mÄ›sto. A věřte mi, že i tohle mi dÄ›lalo veliké problémy. NeumÄ›la jsem nic. Ani nevíte, jak moc mÄ› to mrzelo a pan uÄitel si se mnou už nevÄ›dÄ›l rady a říkal mi, že jsem nemehlo. To se mi samozÅ™ejmÄ› nelíbilo, ale co mám dÄ›lat, když opravdu nejsem technicky zruÄná?

PoÄítaÄ má každý.

Podle mého názoru, když tÅ™eba ÄlovÄ›k nerozumí technice anebo informaÄní technologii, tak by nebyl nemÄ›l být nazýván hlupákem. Já si myslím, že takový ÄlovÄ›k pÅ™eci za to vůbec nemůže a je logické, že tohle ani vůbec nedÄ›lá dobrovolnÄ›, aby ÄlovÄ›k tohle vÅ¡echno nevÄ›dÄ›l. Proto jsem si Å™ekla, že opravdu nejlepší by bylo, kdyby lidé spíše se uÄili anebo se alespoň se snažili porozumÄ›t informaÄní technologii a tak podobnÄ›. Podle mého názoru by také nebylo na Å¡kodu, kdyby lidé tÅ™eba ve Å¡kole nÄ›Äemu nerozumÄ›li, tak by si vzali nÄ›jakého zkuÅ¡eného douÄovatele anebo nÄ›jakého kamaráda, který se vyzná v poÄítaÄích a v informaÄní technologii, aby je mohl douÄovat.

Ovládáte technologie?

Já totiž sama si jinak nedokáži pÅ™edstavit, jak by se to ÄlovÄ›k mÄ›l douÄit anebo pořádnÄ› nauÄit, když by tÅ™eba ani nevÄ›dÄ›l, jak na to. A podle mého názoru by byla opravdu veliká Å¡koda, kdyby tÅ™eba lidé na tohle kaÅ¡lali a vůbec by se nesnažili nÄ›Äemu porozumÄ›t. Proto jsem si Å™ekla, že já nebudu patÅ™it mezi takové lidi, kteří se na to vykaÅ¡lou a nebudou to chtít umÄ›t, a proto jsem se pÅ™ihlásila do jednoho kurzu, který trvá sice jenom dva mÄ›síce, ale slibuje opravdu veliké zlepÅ¡ení. Co se týÄe informatiky a také informaÄní technologie, tak uvidím, co to se mnou udÄ›lá.